پرستاری بهداشت روان – جلد۳

دانلود کتاب روان پرستاری

پرستاری بهداشت روان: جلد سوم

مشکلات اجتماعی و عاطفی جاری

نویسنده: شیلا ال. ویدبک

مترجم: فاطمه حاصلی، آمنه پیراینده (کارشناسان ارشد پرستاری)

در گذشته مددجویان مبتلا به بیماری روانی از حقوق معدودی برخوردار بودند و در معرض نگهداری در موسسات، انبار و برخورد غیرانسانی قرار می گرفتند. در دهه ۱۹۷۰ تصدیق حقوق بیماران و تغییرات قوانین حاکم بر تعهدات موجب بهبود حقوق مددجویان گردید. فصل اول به بحث در مورد توجهات حقوقی و قانونی و مسائل اخلاقی رایج حاکم بر محیط های مراقبت بهداشت روان می پردازد.

سوگ تجربه ای طبیعی و از ضروریات زندگی بشری است. همانطور که شخص از مراحل رشد و تکامل عبور می کند، از دست دادن، چشم پوشی کردن و عادی شدن برایش غیرقابل اجتناب است. فقدان به شخص امکان تغییر، تکامل و برآورده سازی پتانسیل های ذاتی انسانی را می دهد. فصل دوم به فقدان و سوگ و مراحل سیکل سوگواری می پردازد.

خشم به عنوان یک احساس معمول بشری، پاسخی قوی، ناخوشایند و احساسی به تحریک واقعی یا درک شده می باشد. خشم زمانی رخ می دهد که شخص ناامید، هراسان یا صدمه دیده و ناراحت یا ترسیده باشد. خصومت که به آن خشونت کلامی نیز گفته می شود ، احساسی است که از طریق سوء استفاده کلامی، عدم همکاری، نقض قوانین یا هنجارها و یا رفتار تهدید آمیز ابراز می شود. فصل سوم به احساسات بشری خشم و عصبانیت و خصومت می پردازد.

در فصل چهارم سوء رفتار خانگی (سوء رفتار خانگی محارم، سوء رفتار خانگی / قصور کودکان و سوء رفتار خانگی سالمندان) و تجاوز جنسی بحث می شود. بسیاری از بازماندگان سوء رفتار خانگی از ترومای عاطفی بلند مدت رنج می برند که در جلد ۵ کتاب بحث خواهد شد.

دانلود نمونه رایگان کتاب روان پرستاری: مشکلات اجتماعی و عاطفی جاری

 

دانلود فایل اندنوت منابع مورد استفاده در کتاب روان پرستاری بهداشت

کتاب روان پرستاری شیلا ویدبک در پنج جلد ترجمه و توسط انتشارات ترجمک منتشر شده است. می توانید سایر جلدهای کتاب را از لینک های زیر دانلود نمایید:

 1. دانلود جلد اول کتاب روان پرستاری شیلا ویدبک
 2. دانلود جلد دوم کتاب روان پرستاری شیلا ویدبک
 3. دانلود جلد سوم کتاب روان پرستاری شیلا ویدبک
 4. دانلود جلد چهارم کتاب روان پرستاری شیلا ویدبک
 5. دانلود جلد پنجم کتاب روان پرستاری شیلا ویدبک

فهرست مندرجات کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد ۳

فصل ۱- مسائل حقوقی و اخلاقی

 • توجهات حقوقی
 • مسائل اخلاقی
 • گرفتاری های اخلاقی در بهداشت روان
 • تصمیم گیری اخلاقی
 • منابع فصل

فصل ۲- سوگ و فقدان

 • انواع سوگ و فقدان
 • فرآیند سوگواری
 • نظریه های سوگواری
 • ابعاد سوگواری
 • سوگ نداشتن حق
 • سوگ مرکب
 • ویژگی های آسیب پذیری
 • فرآیند پرستاری
 • کاوش درک از فقدان
 • طرح مراقبت پرستاری: سوگواری
 • منابع فصل

فصل ۳- سوگ و فقدان

 • بروز و دوره بالینی
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • درمان
 • بکارگیری فرآیند پرستاری
 • خصومت در محیط کار
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • منابع فصل

فصل ۴- سوء استفاده و خشونت

 • تصویر بالینی سوء رفتار و خشونت
 • ویژگی های خانواده های خشن
 • خشونت محارم
 • سوء رفتار با کودکان (کودک آزاری)
 • سوء رفتار با سالمندان (سالمند آزاری)
 • خشونت اجتماعی
 • منابع فصل

منابع مورد استفاده در کتاب

 • Adams, R., & Adams, D. (2017). Personality assessment of adults. In B. J. Sadock, V. A. Sadock, & P. Riuz (Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry (10th edition ed., Vol. 1, pp. 994–۱۰۰۷). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
 • (۲۰۱۴). Psychiatric–mental health nursing: Scope and standards of practice (2nd edition ed.). Washington, DC: Nursebooks.org.
 • Andrews, M., & Boyle, J. (2015). Transcultural concepts in nursing care (7th edition ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Brodsky, B. S., Spruch-Feiner, A., & Stanley, B. (2018). The Zero Suicide Model: Applying Evidence-Based Suicide Prevention Practices to Clinical Care. Frontiers in psychiatry, 9, 33-33. doi:10.3389/fpsyt.2018.00033
 • Carper, B. (1978). Fundamental patterns of knowing in nursing. ANS Adv Nurs Sci, 1(1), 13-23. doi:10.1097/00012272-197810000-00004
 • Cetrano, G., Tedeschi, F., Rabbi, L., Gosetti, G., Lora, A., Lamonaca, D., . . . Amaddeo, F. (2017). How are compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction affected by quality of working life? Findings from a survey of mental health staff in Italy. BMC Health Serv Res, 17(1), 755. doi:10.1186/s12913-017-2726-x
 • Firth, J., Rosenbaum, S., Stubbs, B., Gorczynski, P., Yung, A. R., & Vancampfort, D. (2016). Motivating factors and barriers towards exercise in severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Psychol Med, 46(14), 2869-2881. doi:10.1017/s0033291716001732
 • Forchuk, C., & Brown, B. (1989). Establishing a nurse-client relationship. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv, 27(2), 30-34.
 • Giger, J. (2016). Transcultural nursing: Assessment and intervention (7th edition ed.). St. Louis, MO: Mosby.
 • Hall, E. (1963). Proxemics: The study of man’s spatial relationships. In J. Gladstone (Ed.), Man’s image in medicine and anthropology (pp. 109–۱۲۰). Philadelphia, PA: Mosby.
 • Hays, J., & Larson, K. (1963). Interactions with patients. New York, NY: Macmillan Press.
 • Huguelet, P., Mohr, S. M., Olie, E., Vidal, S., Hasler, R., Prada, P., . . . Perroud, N. (2016). Spiritual Meaning in Life and Values in Patients With Severe Mental Disorders. J Nerv Ment Dis, 204(6), 409-414. doi:10.1097/nmd.0000000000000495
 • Keller, S., McNeill, V., Honea, J., & Paulson Miller, L. (2019). A Look at Culture and Stigma of Suicide: Textual Analysis of Community Theatre Performances. International journal of environmental research and public health, 16(3), 352. doi:10.3390/ijerph16030352
 • Kelly, M., Nixon, L., Broadfoot, K., Hofmeister, M., & Dornan, T. (2019). Drama to promote non-verbal communication skills. Clin Teach, 16(2), 108-113. doi:10.1111/tct.12791
 • Knapp, M. (1980). Essentials of nonverbal communication. New York, NY: Holt, Rinehart & Winston.
 • Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness. J Pers Soc Psychol, 37(1), 1-11. doi:10.1037//0022-3514.37.1.1
 • Levula, A., Harré, M., & Wilson, A. (2017). Social network factors as mediators of mental health and psychological distress. International Journal of Social Psychiatry, 63(3), 235-243. doi:10.1177/0020764017695575
 • Luft, J. (1970). Group processes: An introduction in group dynamics. Palo Alto, CA: National Press Books.
 • McAndrew, S., Chambers, M., Nolan, F., Thomas, B., & Watts, P. (2014). Measuring the evidence: reviewing the literature of the measurement of therapeutic engagement in acute mental health inpatient wards. Int J Ment Health Nurs, 23(3), 212-220. doi:10.1111/inm.12044
 • McCall, C. (2017). Mapping Social Interactions: The Science of Proxemics. Curr Top Behav Neurosci, 30, 295-308. doi:10.1007/7854_2015_431
 • Millet, J. (2019). From melting pot to salad bowl. Retrieved from https://www.culturalsavvy.com/understanding_american_culture.htm
 • Munhall, P. L. (1993). ‘Unknowing’: toward another pattern of knowing in nursing. Nurs Outlook, 41(3), 125-128.
 • Peplau, H. (1952). Interpersonal relations in nursing. New York, NY: G. P. Putnam’s Sons.
 • Pilette, P. C., Berck, C. B., & Achber, L. C. (1995). Therapeutic management of helping boundaries. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv, 33(1), 40-47.
 • Reknes, I., Harris, A., & Einarsen, S. (2018). The role of hardiness in the bullying-mental health relationship. Occup Med (Lond), 68(1), 64-66. doi:10.1093/occmed/kqx183
 • Ruan, C. J., Zang, Y. N., Wang, C. Y., Cheng, Y. H., Sun, C., Spina, E., & de Leon, J. (2019). Clozapine Metabolism in East Asians and Caucasians: A Pilot Exploration of the Prevalence of Poor Metabolizers and a Systematic Review. J Clin Psychopharmacol, 39(2), 135-144. doi:10.1097/jcp.0000000000001018
 • Satir, V. (1967). Conjoint family therapy: A guide to theory and technique (Rev. ed. ed.). Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
 • Schiavon, C. C., Marchetti, E., Gurgel, L. G., Busnello, F. M., & Reppold, C. T. (2016). Optimism and Hope in Chronic Disease: A Systematic Review. Front Psychol, 7, 2022. doi:10.3389/fpsyg.2016.02022
 • Schultz, J., & Videbeck, S. (2013). Lippincott’s manual of psychiatric nursing care plans (9th edition ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
 • Sichel, J., Bernard, M., & Wolfe, J. (2000). The RET Resource Book for Practitioners. New York, NY: Albert Ellis Institute.
 • Sikich, L., & Chandrasekhar, T. (2017). Early-onset psychotic disorders. In B. J. Sadock, V. A. Sadock, & P. Ruiz (Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry (10th edition ed., Vol. 2, pp. 3725–۳۷۳۳). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams, & Wilkins/Wolters Kluwer.
 • Stearns, M., Nadorff, D. K., Lantz, E. D., & McKay, I. T. (2018). Religiosity and depressive symptoms in older adults compared to younger adults: Moderation by age. J Affect Disord, 238, 522-525. doi:10.1016/j.jad.2018.05.076
 • Truong, M., Gibbs, L., Pradel, V., Morris, M., Gwatirisa, P., Tadic, M., . . . Waters, E. (2017). A Cultural Competence Organizational Review for Community Health Services: Insights From a Participatory Approach. Health Promot Pract, 18(3), 466-475. doi:10.1177/1524839916689546
 • Wasajja, J. (2018). Communication tools for nurses: Therapeutic communication. Colorado Springs, CO: CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Yakeley, J. (2018). Shame, culture and mental health. Nordic Journal of Psychiatry, 72(sup1), S20-S22. doi:10.1080/08039488.2018.1525641
ارسال دیدگاه
توسط
تومان