آخرین نوشته هامشاهده همه
Persian to English and English to Persian translation services

تحلیل محتوا در تحقیقات کیفی

کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات پرستاری نویسنده: هلوی کینگاس، کریستینا میکونن، ماریا کاریاینن ترجمه: ...

15 اردیبهشت 1400

0

6

چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم

دانلود کتاب پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی

دانلود کتاب پرستاری پرستاری سیستم عضلانی-اسکلتی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ...

14 اردیبهشت 1400

0

14

چکیده پرستاری داخلی و جراحی – اختلا

دانلود کتاب پرستاری اعصاب

دانلود کتاب پرستاری اعصاب برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - ...

4 اردیبهشت 1400

0

42

چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم

دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی

دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - ...

4 اردیبهشت 1400

0

32

آخرین آموزش هامشاهده همه
Persian to English and English to Persian translation services
15اردیبهشت1400
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – اختلا
4اردیبهشت1400
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
4اردیبهشت1400
توسط
تومان