ترجمه پزشکی
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – اختلا
دانلود کتاب پرستاری اعصاب برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم اعصاب دانلود کتاب پرستاری اعصاب: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی دانلود کتاب پرستاری هماتولوژی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری ایمنی برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی دانلود کتاب پرستاری ایمنی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری تنفس برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفس دانلود کتاب پرستاری تنفس: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی و فیزیولوژی نرمال ...
چکیده پرستاری داخلی و جراحی – سیستم
دانلود کتاب پرستاری قلب و عروق برونر - سودارث گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل - مروت گیوی لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق دانلود کتاب پرستاری قلب: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود: آناتومی ...
۲۶-Drug-Advertisement
ژانر چیست؟ ژانر ترجمه پزشکی چیست؟ ژانر تبلیغات دارویی (DA) چه استفاده ای دارد؟ کدام یکی از ژانرهای ترجمه پزشکی به مترجم تخصصی و کدامیک به مترجم عمومی نیاز دارد؟ یکی از مهمترین ملزومات انجام ترجمه حرفه ای هر رشته ...
۲۵-Standard-Operating-Procedure
ژانر چیست؟ ژانر ترجمه پزشکی چیست؟ ژانر رویه عملیاتی استاندارد (SOP) چگونه ترجمه می شود؟ کدام یکی از ژانرهای ترجمه پزشکی به مترجم تخصصی و کدامیک به مترجم عمومی نیاز دارد؟ یکی از مهمترین ملزومات انجام ترجمه حرفه ای هر ...
۲۴-medical-genres-review-article
ژانر چیست؟ ژانر ترجمه پزشکی چیست؟ ترجمه تخصصی مقاله مروری چه تفاوتی با ترجمه تخصصی کتاب پزشکی دارد؟ کدام یکی از ژانرهای ترجمه پزشکی به مترجم تخصصی و کدامیک به مترجم عمومی نیاز دارد؟ یکی از مهمترین ملزومات انجام ترجمه ...
۲۳-Clinical-Trial-Protocol
ژانر چیست؟ ژانر ترجمه پزشکی چیست؟ کدام یکی از ژانرهای ترجمه پزشکی به مترجم تخصصی و کدامیک به مترجم عمومی نیاز دارد؟ یکی از مهمترین ملزومات انجام ترجمه حرفه ای هر رشته یا تخصصی، شناخت متن و محتوای آن رشته ...
۲۲-common-medical-genres-clinical-guidelines
ژانر چیست؟ ژانر ترجمه پزشکی چیست؟ کدام یکی از ژانرهای ترجمه پزشکی به مترجم تخصصی و کدامیک به مترجم عمومی نیاز دارد؟ یکی از مهمترین ملزومات انجام ترجمه حرفه ای هر رشته یا تخصصی، شناخت متن و محتوای آن رشته ...
1 2 3 4
توسط
تومان