کتاب پرستاری بهداشت روان
psychiatric-mental-health-nursing-01
پرستاری بهداشت روان: جلد دوم برقراری رابطه پرستار-مددجو نویسنده: شیلا ال. ویدبک مترجم: آمنه پیراینده، فاطمه حاصلی (کارشناسان ارشد پرستاری) توانایی برقراری ارتباط درمانی با مددجویان یکی از مهمترین مهارت هایی است که یک پرستار می تواند داشته باشد. گرچه ...
psychiatric-mental-health-nursing
پرستاری بهداشت روان: جلد اول نظریه ها و عملکرد جاری نویسنده: شیلا ال. ویدبک مترجم: فاطمه حاصلی و آمنه پیراینده (کارشناسان ارشد پرستاری) همانطور که دوره پرستاری بهداشت روان را شروع می کنید، ممکن است هیجان زده، نامطمئن یا حتی ...
توسط
تومان