ترجمه کتاب بهداشت روان
psychiatric-mental-health-nursing
پرستاری بهداشت روان: جلد اول نظریه ها و عملکرد جاری نویسنده: شیلا ال. ویدبک مترجم: فاطمه حاصلی و آمنه پیراینده (کارشناسان ارشد پرستاری) همانطور که دوره پرستاری بهداشت روان را شروع می کنید، ممکن است هیجان زده، نامطمئن یا حتی ...
توسط
تومان