کتاب آمار زیستی برای پرستاران

ترجمه کتاب آمار زیستی برای پرستاران

کتاب آمار برای پرستاران: یک رویکرد عملی

نویسنده: دکتر الیزابت هیووی، استاد دانشگاه بروکپورت نیویورک – ۲۰۲۰

ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل، مروّت گیوی

دانلود کتاب آمار برای پرستاران: انقلاب فناوری اطلاعات، گسترش تحصیلات عالیه، توسعه رویکردهای جمع آوری و ثبت اطلاعات، مخازن عظیم داده های جمع آوری شده در پایگاه های داده و از همه فوری تر، گسترش پروژه های تحقیقاتی و پژوهش های دانشجویی موجب شده است که تجزیه و تحلیل آماری داده ها به یک ضرورت تبدیل شود. تجزیه و تحلیل آماری مستلزم آشنایی با علم آمار و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری مثل SPSS، STATA، nView، R و غیره است. اما آشنایی با علم آمار و فراگیری آزمون های آماری کاری پیچیده و چالش انگیز است و بیشتر دانشجویان و محققان تازه کار در انتخاب روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های خود مشکل دارند. بنابراین رویکردی ساده تر به آمار نیاز است.
کتاب آمار برای پرستاران یکی از این رویکردها است که به بحث و بررسی روش های آماری به زبانی ساده تر و همراه با مثال های عملی پرداخته است. در این کتاب آمار مقدماتی به زبان ساده و با توضیحات مفصل و مثال های عملی معرفی شده است و برای مبتدیان و کسانی که ابتدای راه هستند، مفید است.
کتابی که پیش روی دارید حاصل ترجمه کتاب آمار برای پرستاران ۲۰۲۰ به همراه تلفیق و ترکیب مطالب مهم از کتاب های دیگر است و در اصل یک گردآوری است یا یک ترجمه صرف.
از آنجایی که این کتاب توسط یکی از اساتید حرفه ای بازنشسته تدریس و تصحیح شده است، تجربیات وی به تقویت محتوا کمک کرده است و بیشتر مسائلی مورد بحث قرار گرفته است که در کلاس های آمار زیستی بحث می شود و دانشجویان بیشتر به آن نیاز دارند. گرچه بخش هایی مثل آنالیز رگرسیون برای دانشجویان کارشناسی مناسب نیست و جزء سیلاب دوره کارشناسی ارشد می باشد.

ویژگی های کتاب آمار برای پرستاران

کتاب آمار برای پرستاران در ۱۳ فصل به معرفی اصول پایه آمار زیستی برای دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی و بخصوص پرستاری پرداخته است. در پایان هر فصل ۴۰ سئوال خودآزمایی و یک نقد مطالعه پژوهشی آمده است. در مجموع حدود ۶۰۰ سئوال امتحان آمار حیاتی در این کتاب گنجانده شده است. دانشجویان رشته های پیراپزشکی از جمله آمار زیستی، اپیدمیولوژی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و همچنین محققان رشته های مختلف علوم پزشکی می توانند از این کتاب بهره ببرند.

واژه های کلیدی

دانلود، دانلود کتاب، دانلود کتاب آمار و محاسبات، دانلود کتاب آمار برای پرستاران، دانلود کتاب تجزیه و تحلیل آماری، دانلود کتاب آموزش تجزیه و تحلیل آماری، دانلود کتاب آمار حیاتی، دانلود کتاب آمار زیستی، دانلود کتاب آموزش آمار و پژوهش، دانلود کتاب آمار و محاسبات اپیدمیولوژی، دانلود کتاب آمار پزشکی و پیراپزشکی


فهرست مندرجات این کتاب عبارتست از:

فصل ۱ – مقدمه ای بر آمار و سطوح اندازه گیری

چگونه داده ها را تحلیل کنیم
مقدمه
جامعه در مقابل نمونه
کمّی در مقابل کیفی
متغیر مستقل در مقابل متغیر وابسته
متغیرهای پیوسته در مقابل متغیرهای رتبه ای
سطوح اندازه گیری
خلاصه فصل

فصل ۲ – داده های گردآوری شده چه می گویند؟

توزیع فراوانی
درصدها
نمودار میله ای (ستونی)
هیستوگرام
نمودارهای خطی
نمودار پراکندگی
نمودار جعبه و خط
خلاصه فصل

فصل ۳ – داده ها به من چه می گویند؟

آماره های توصیفی: ویژگی های متغیرها
سنجه های گرایش مرکزی
دامنه و انحراف استاندارد نمونه
طریقه محاسبه انحراف استاندارد
بکارگیری نمودار جعبه و خط برای نمایش گرایش مرکزی و دامنه
حرکت به جلو: آماره های استنباطی
توزیع فراوانی در مقابل توزیع احتمالی
توزیع نرمال
توزیع های اریب
خلاصه فصل

فصل ۴ – آیا مطالعه شما خوب، بد یا زشت است؟

محسوس یا عملی بودن
روایی (اعتماد علمی)
پایایی (اعتبار علمی)
تست های غربالگری
حساسیت
اختصاصیت
ارزش پیشگویی مثبت غربالگری
ارزش پیشگوی منفی
کارآمدی (کارایی)
خلاصه فصل

فصل ۵ – آیا نمونه نماینده جامعه است؟

روش های نمونه گیری
نمونه گیری احتمالی
خطای نمونه گیری در مقابل سوگیری نمونه گیری
توزیع های نمونه گیری
نمونه گیری غیراحتمالی
معیارهای ورود و خروج
حجم نمونه
خلاصه فصل

فصل ۶ – ایده تحقیق من چیست؟

آزمون فرض
معناداری آماری
معناداری آماری در مقابل معناداری بالینی
چگونه آماره آزمون با فرضیه صفر مقایسه می شود؟
اعمال قاعده تصمیم
آماره آزمون و p-value مربوطه
خلاصه فصل

فصل ۷ – من چند تا واحد پژوهش نیاز دارم؟

سایز اثر
خطای نوع دو
مروری سریع بر خطاهای نوع یک و نوع دو
حجم نمونه
خلاصه فصل

فصل ۸ – آیا تفاوتی وجود دارد؟

آزمون آماری کای دو (X2)
فرضیه های صفر و آماری
جدول ۲ × ۲
درجه آزادی
معناداری آماری
مسیر یا جهت رابطه
چه موقع نباید از آزمون کای دو استفاده کنیم: پیش فرض ها و موارد خاص
خلاصه فصل

فصل ۹ – چگونه تفاوت میانگین دو نمونه را محاسبه کنیم اگر متغیر وابسته آنها در سطح فاصله ای یا نسبتی باشد؟

آزمون t-استیودنت
فرضیه صفر و آماری
معناداری آماری
درجه آزادی آزمون t-استیودنت
خلاصه فصل

فصل ۱۰ – چگونه میانگین متغیر وابسته بیش از دو نمونه را مقایسه کنیم؟

مقایسه بیش از دو نمونه
فرضیه های صفر و آماری
درجه آزادی
معناداری آماری
استفاده مناسب از ANOVA
آنالیز واریانس با اندازه های تکراری
خلاصه فصل

فصل ۱۱ – چگونه رابطه بین دو متغیر را در یک گروه بررسی کنیم؟

یافتن رابطه در یک نمونه
فرضیه صفر و فرضیه آماری
انتخاب بهترین آزمون همبستگی
جهت یا مسیر ارتباط
حجم نمونه
توان رابطه
معناداری آماری
استفاده مناسب از ضرایب همبستگی
سایر استفاده های ضریب همبستگی پیرسون
خلاصه فصل

فصل ۱۲ – کمّی سازی همبستگی برای پیش بینی وقایع آینده

کمّی سازی همبستگی (ارتباط)
خلاصه فصل

فصل ۱۳ – ایجاد اعلانیه عمومی

اپیدمیولوژی
طرح تحقیق مورد استفاده در اپیدمیولوژی
ریسک قابل تخصیص
خلاصه فصل

ضمیمه ها

کارکردن با نمونه های کوچک
کار کردن با حجم نمونه کوچک
نقض پیش فرض ها بخاطر کوچک بودن نمونه
آزمون های آماری مورد استفاده در پژوهش های پرستاری دارای نمونه کوچک
نمونه های کوچک: محدودیت های تفسیر مطالعه
کاربرد در جهان واقعی
نمونه کوچک با نتایج غیرجامع
نمونه کوچک با نتایج معنادار
خلاصه
ارسال دیدگاه
توسط
تومان