مدیریت
translators-employment-criteria-01
مترجم با صلاحیت از دید ترجمک کسی است که علاوه بر پاس کردن آزمون عملی ترجمه کتاب، واجد صلاحیت های زیر باشد. در ادامه ابتدا ده مهارت لازم برای استخدام به عنوان مترجم در ترجمک و سپس فرم استخدام آمده ...
توسط
تومان