کتاب پرستاری بهداشت روان

دانلود کتاب پرستاری بهداشت روان

پرستاری بهداشت روان: نظریه ها و عملکرد جاری

جلد اول

نویسنده: شیلا ال. ویدبک

مترجم: فاطمه حاصلی و آمنه پیراینده (کارشناسان ارشد پرستاری)

کتاب پرستاری بهداشت روان: همانطور که دوره پرستاری بهداشت روان را شروع می کنید، ممکن است هیجان زده، نامطمئن یا حتی گاهی مضطرب باشید. رشته بهداشت روان اغلب ناآشنا و یا کمی مرموز به نظر می رسد، تصور تجربه آن و یا نقش پرستار در بهداشت روان مشکل است.

تعریف بهداشت روان

تعریف دقیق بهداشت روان (Mental health) و بیماری روانی (Mental illness) سخت است. افرادی که می توانند نقش های خود در جامعه را ایفاء کنند و دارای رفتار شایسته بوده و سازگار هستند را سالم در نظر می گیرند. برعکس، کسانی که نمی توانند نقش های خود را برآورده کرده و مسئولیت های خود را انجام دهند یا رفتار نامناسب دارند را نیز بیمار در نظر می گیرند.
فرهنگ هر جامعه ای تاثیر بسیار قوی بر ارزش ها و عقاید آن دارد و این به نوبه خود روی تعریف جامعه از سلامت و بیماری تاثیر می گذارد. چیزی که در یک اجتماع ممکن است قابل قبول و شایسته در نظر گرفته شود، در جامعه دیگری ممکن است ناسازگار و نامناسب باشد.

بهداشت روان: سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت را تحت عنوان وضعیت کامل تندرستی جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها غیاب بیماری یا معلولیت تعریف کرده است. این تعریف روی سلامت به عنوان یک وضعیت مثبت تندرستی و رفاه تاکید دارد. افرادی که دارای وضعیت سلامت عاطفی، جسمی و اجتماعی می توانند مسئولیت های زندگی خود را انجام داده، بطور اثربخش در زندگی روزمره فعالیت کنند و از روابط بین فردی و خود احساس رضایت کنند.

یک تعریف همگانی و جهانی برای سلامت روانی وجود ندارد. عموما رفتار شخص می تواند سرنخ هایی در مورد سلامت روان وی ارائه نماید. از آنجایی که هر شخصی دارای نگرش یا تفسیر متفاوتی از رفتار است (با توجه به ارزش ها و عقاید فردی هر شخص)، تعیین سلامت روانی می تواند سخت باشد. در بیشتر موارد سلامت روانی وضعیت تندرستی و رفاه عاطفی، روانی و اجتماعی است که به صورت روابط بین فردی رضایت بخش، رفتار و سازگاری اثربخش، مفهوم از خود مثبت و ثبات عاطفی مشخص می شود. کتاب پرستاری بهداشت روان منبع جامعی برای روانپرستاران می باشد.

سلامت روان دارای اجزاء و مؤلفه های متعددی است و عوامل متعدد وسیعی روی آن تاثیر دارد. این عوامل متعامل هستند بنابراین سلامت روانی شخص یک وضعیت پویا یا در حال تحول پیوسته است. عوامل موثر بر سلامت روانی شخص را می توان به صورت فردی، بین فردی و اجتماعی/فرهنگی دسته بندی کرد.

 • عوامل فردی یا شخصی شامل ساختار بیولوژیک شخص، استقلال و خود-گردانی، اعتماد به نفس، ظرفیت رشد، سرزندگی، توانایی پیدا کردن معنی برای زندگی، تاب آوری یا استحکام عاطفی، احساس تعلق، آشنایی با واقعیت و سازگاری یا توانایی های مدیریت استرس است.
 • عوامل بین فردی یا رابطه ای شامل برقراری ارتباط موثر، توانایی کمک به دیگران، صمیمیت و برقراری تعادل بین فردیت و جمعی بودن است.
 • عوامل اجتماعی/فرهنگی یا محیطی شامل احساس اجتماعی بودن، دسترسی به منابع کافی، عدم تحمل خشونت، حمایت از تنوع و تفاوت بین مردم، تسلط بر محیط و دید مثبت در عین حال واقع بینانه به جهان خود است.

عوامل فردی، بین فردی و اجتماعی/فرهنگی در جلد بعدی کتاب با جزئیات بیشتر بحث خواهند شد. منابع دیگری نیز در دسترس است که می توانید از  دانلود سنتر کتاب های پرستاری دانلود کنید.

معرفی کتاب پرستاری بهداشت روان: نظریه ها و عملکرد جاری

کتاب پرستاری بهداشت روان شیلا ویدبک ۲۰۲۰ چاپ هشتم توسط فاطمه حاصلی و آمنه پیراینده در پنج جلد ترجمه شده است. این کتاب مرجع بوده و در انتهای هر فصل بخش خودآزمایی و سئوالات آزمون فصل آمده است. در اینجا فهرست مندرجات جلد اول کتاب روانپرستاری آمده است که در چهار فصل به بررسی نظریه های روانپزشکی، نظریه های روانپرستاری، عملکرد جاری روان پرستاری جهان می پردازد.

 

دانلود رایگان یک نمونه از کتاب پرستاری بهداشت روان: نظریه های و عملکرد جاری

 

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب روانپرستاری: نظریه ها و عملکرد جاری


فهرست مندرجات کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد ۱


فصل ۱ – بنیان های پرستاری بهداشت روان

بهداشت روان و بیماری های روانی
دستنامه تشخیصی و آماری اختلالات روانی
دیدگاههای تاریخی درمان بیماری روانی
حرفه روان پرستاری
نگرانی های دانشجویان


فصل ۲ – نظریه های نوروبیولوژیک و داروشناسی روانی

سیستم عصبی و عملکرد آن
تکنیک های تصویربرداری مغز
علل نوروبیولوژیک بیماری روانی
نقش پرستاران در تحقیقات و آموزش
داروشناسی روانی


فصل ۳ – درمان و نظریه های روانی اجتماعی

نظریه های روانی اجتماعی
نظریه های روانکاوی
نظریه های تکاملی
نظریه های میان فردی
نظریه های انسان گرا
نظریه های رفتاری
نظریه های هستی گرا
مداخله بحران
روش های درمانی
روان درمانی فردی
گروه ها
درمان های مکمل و بدیل
توانبخشی روانی
پرستار و مداخلات روانی اجتماعی


فصل ۴ – محیط های درمان و برنامه های درمانی

محیط های درمان
توانبخشی روانی و بهبودی
گروه های خاص مددجویان مبتلا به بیماری روانی
تیم بین شغلی
پرستاری روانی اجتماعی در بهداشت همگانی و مراقبت در منزل

منابع مورد استفاده کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد ۱

 • Aguilera, D. (1998). Crisis intervention: Theory and methodology (8th edition ed.). St. Louis, MO: Mosby.
 • Allison, S., Bastiampillai, T., Licinio, J., Fuller, D. A., Bidargaddi, N., & Sharfstein, S. S. (2018). When should governments increase the supply of psychiatric beds? Mol Psychiatry, 23(4), 796-800. doi:10.1038/mp.2017.139
 • ANA. (2014). Psychiatric–mental health nursing: Scope and standards of practice (2nd edition ed.). Washington, DC: Nursebooks.org.
 • Baly, M. (1982). A leading light. Nurs Mirror, 155(19), 49-51.
 • Beck, A. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. Madison, CT: International Universities Press – Plume
 • Burchum, J., & Rosenthal, L. (2018). Lehne’s pharmacology for nursing care (10th edition ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
 • Bureau, U. S. C. (2010). 2010 Census survey results. Retrieved from New York: http://www.census.gov
 • Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry (Second Printing edition ed.). New York, NY: Basic Books.
 • Debost, J. P., Larsen, J. T., Munk-Olsen, T., Mortensen, P. B., Meyer, U., & Petersen, L. (2017). Joint Effects of Exposure to Prenatal Infection and Peripubertal Psychological Trauma in Schizophrenia. Schizophr Bull, 43(1), 171-179. doi:10.1093/schbul/sbw083
 • Doona, M. E. (1984). At least as well cared for … Linda Richards and the mentally ill. Image J Nurs Sch, 16(2), 51-56. doi:10.1111/j.1547-5069.1984.tb01385.x
 • Erikson, E. (1993). Childhood and society (Reissue edition ed.). New York, NY: Norton.
 • Freud, S. (1962). The ego and the id (J. Strachey, Trans.). In S. Freud (Ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. III). New York, NY: W. W. Norton & Company.
 • Gill, K. J., Zechner, M., Zambo Anderson, E., Swarbrick, M., & Murphy, A. (2016). Wellness for life: A pilot of an interprofessional intervention to address metabolic syndrome in adults with serious mental illnesses. Psychiatr Rehabil J, 39(2), 147-153. doi:10.1037/prj0000172
 • Goldman, M. L., Spaeth-Rublee, B., & Pincus, H. A. (2018). The Case for Severe Mental Illness as a Disparities Category. Psychiatr Serv, 69(6), 726-728. doi:10.1176/appi.ps.201700138
 • Gollaher, D. (1995). Voice for the mad: The life of Dorothea Dix. New York, NY: Free Press.
 • Gur, R., & Gur, R. (2017). Functional brain imaging in schizophrenia. In B. J. Sadock, V. A. Sadock, & P. Ruiz (Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry (10th ed. ed., Vol. 1, pp. 1475–۱۴۸۸). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams, & Wilkins/Wolters Kluwer.
 • Henry, B. W., Block, D. E., Ciesla, J. R., McGowan, B. A., & Vozenilek, J. A. (2017). Clinician behaviors in telehealth care delivery: a systematic review. Adv Health Sci Educ Theory Pract, 22(4), 869-888. doi:10.1007/s10459-016-9717-2
 • ICCD. (2018). Mission and history. Retrieved from http://www.clubhouse-intl.org/about-us/mission-history
 • Kim, A. P., Baker, D. E., & Levien, T. L. (2018). VMAT2 Inhibitors: New Drugs for the Treatment of Tardive Dyskinesia. Consult Pharm, 33(4), 201-209. doi:10.4140/TCP.n.2018.201
 • Lloyd-Evans, B., Lamb, D., Barnby, J., Eskinazi, M., Turner, A., & Johnson, S. (2018). Mental health crisis resolution teams and crisis care systems in England: a national survey. BJPsych bulletin, 42(4), 146-151. doi:10.1192/bjb.2018.19
 • Louie, E., Giannopoulos, V., Baillie, A., Uribe, G., Byrne, S., Deady, M., . . . Morley, K. C. (2018). Translating Evidence-Based Practice for Managing Comorbid Substance Use and Mental Illness Using a Multimodal Training Package. J Dual Diagn, 14(2), 111-119. doi:10.1080/15504263.2018.1437496
 • Manag, E. (2015). Intriguing model significantly reduces boarding of psychiatric patients, need for inpatient hospitalization. ED Manag, 27(1), 1-5.
 • Marx, A. J., Test, M. A., & Stein, L. I. (1973). Extrohospital management of severe mental illness. Feasibility and effects of social functioning. Arch Gen Psychiatry, 29(4), 505-511. doi:10.1001/archpsyc.1973.04200040051009
 • Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York, NY: Harper & Row.
 • McMillan, I. (1997). Insight into Bedlam: one hospital’s history. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv, 35(6), 28-34.
 • McPherson, P., Krotofil, J., & Killaspy, H. (2018). Mental health supported accommodation services: a systematic review of mental health and psychosocial outcomes. BMC Psychiatry, 18(1), 128. doi:10.1186/s12888-018-1725-8
 • Mellow, J. (1986). A personal perspective of nursing therapy. Hosp Community Psychiatry, 37(2), 182-183. doi:10.1176/ps.37.2.182
 • Meyers, K. J., Upadhyaya, H. P., Landry, J. L., Chhabra-Khanna, R., Falk, D. M., Seetharama Rao, B., & Jones, M. E. (2017). Postinjection delirium/sedation syndrome in patients with schizophrenia receiving olanzapine long-acting injection: results from a large observational study. BJPsych Open, 3(4), 186-192. doi:10.1192/bjpo.bp.116.004382
 • NAMI. (2018a). Mental health parity laws. Retrieved from https://www.nami.org/parityatrisk
 • NAMI. (2018b). NAMI family-to-family. Retrieved from https://www.nami.org/Find-Support/NAMI-Programs/NAMI-Family-to-Family
 • Nathan, H. J., Poulin, P., Wozny, D., Taljaard, M., Smyth, C., Gilron, I., . . . Shergill, Y. (2017). Randomized Trial of the Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on Pain-Related Disability, Pain Intensity, Health-Related Quality of Life, and A1C in Patients With Painful Diabetic Peripheral Neuropathy. Clin Diabetes, 35(5), 294-304. doi:10.2337/cd17-0077
 • NCCIH. (2017). Complementary, alternative, or integrative health: What’s in a name? Retrieved from https://nccih.nih.gov/health/integrative-health
 • OAP. (2018). Highlights of prescribing information for Abilify Maintena. Retrieved from http://www.otuska-us.com/media/static/Abilify-M-PI.pdf
 • Orman, J., O’Dea, B., Shand, F., Berk, M., Proudfoot, J., & Christensen, H. (2014). e-Mental health for mood and anxiety disorders in general practice. Aust Fam Physician, 43(12), 832-837.
 • Penninx, B. W. J. H., & Lange, S. M. M. (2018). Metabolic syndrome in psychiatric patients: overview, mechanisms, and implications. Dialogues in clinical neuroscience, 20(1), 63-73. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29946213
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6016046/
 • Peplau, H. (1952). Interpersonal relations in nursing. New York, NY: G. P. Putnam’s Sons.
 • Raison, C. L., & Miller, A. H. (2017). Pathogen-Host Defense in the Evolution of Depression: Insights into Epidemiology, Genetics, Bioregional Differences and Female Preponderance. Neuropsychopharmacology, 42(1), 5-27. doi:10.1038/npp.2016.194
 • Rogers, C. (1961). On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Boston, MA: Houghton Mifflin.
 • Rosenblatt, A. (1984). Concepts of the asylum in the care of the mentally ill. Hosp Community Psychiatry, 35(3), 244-250. doi:10.1176/ps.35.3.244
 • SAMHS. (2018). Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Retrieved from http://samhsa.gov
 • Scanlan, J., Hancock, N., & Honey, A. (2017). Evaluation of a peer-delivered, transitional and post-discharge support program following psychiatric hospitalisation. BMC Psychiatry, 17, 307. doi:10.1186/s12888-017-1469-x
 • Skinner, B. (1974). About behaviorism. New York, NY: Alfred A. Knopf.
 • Spitz, H., & Spitz, S. (2017). Family and couples therapy. In B. J. Sadock, V. A. Sadock, & P. Ruiz (Eds.), Comprehensive textbook of psychiatry (10th edition ed., Vol. 2, pp. 2748–۲۷۶۰). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins/Wolters/Kluwer.
 • Stahl, S. (2017). Essential psychopharmacology: The prescriber’s guide (6th edition ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Sullivan, H. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York, NY: Norton.
 • TAC. (2018). Consequences of non-treatment. Retrieved from https://www.treatmentadvocacycenter.org/key-issues/consequences-of-non-treatment
 • TAC. (2019). How many people with serious mental illness are homeless? Retrieved from https://www.treatmentadvocacycenter.org/fixing-the-system/features-and-news/2596-how-many-people-with-serious-mental-illness-are-homeless
 • Tessier, J. M., Erickson, Z. D., Meyer, H. B., Baker, M. R., Gelberg, H. A., Arnold, I. Y., . . . Ames, D. (2017). Therapeutic Lifestyle Changes: Impact on Weight, Quality of Life, and Psychiatric Symptoms in Veterans With Mental Illness. Mil Med, 182(9), e1738-e1744. doi:10.7205/milmed-d-16-00405
 • Vayshenker, B., Mulay, A. L., Gonzales, L., West, M. L., Brown, I., & Yanos, P. T. (2016). Participation in peer support services and outcomes related to recovery. Psychiatr Rehabil J, 39(3), 274-281. doi:10.1037/prj0000178
 • Virani, A., Bezchlibnyk-Butler, K., & Jeffries, J. (2017). Clinical handbook of psychotropic drugs (22nd edition ed.). Cambridge, MA: Hogrefe Publishing.
 • Wallin, E., Maathz, P., Parling, T., & Hursti, T. (2018). Self-stigma and the intention to seek psychological help online compared to face-to-face. J Clin Psychol, 74(7), 1207-1218. doi:10.1002/jclp.22583
 • Wiley, J. F., & Carrington, M. J. (2016). A metabolic syndrome severity score: A tool to quantify cardio-metabolic risk factors. Prev Med, 88, 189-195. doi:10.1016/j.ypmed.2016.04.006
 • Yalom, I., & Leszcz, M. (2005). The theory and practice of group psychotherapy (5 edition ed.). New York, NY: Basic Books.
 • Zarzar, T., Sheitman, B., Cook, A., & Robbins, B. (2018). Reducing Length of Acute Inpatient Hospitalization Using a Residential Step Down Model for Patients with Serious Mental Illness. Community Ment Health J, 54(2), 180-183. doi:10.1007/s10597-017-0111-1
 • مطالعه بیشتر
 • Agaard, J., Tuszewski, B., & Kolbaek, P. (2017). Does assertive community treatment reduce the use of compulsory admissions? Archives of Psychiatric Nursing, 31(6), 641– ۶۴۶٫
 • Arms, T., Bostic, T., & Cunningham, P. (2014). Educational intervention to increase detection of metabolic syndrome in patients at community mental health centers. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 52(9), 32–۳۶٫
 • Berne, E. (1964). Games people play. New York, NY: Grove Press.
 • Coakley, C., Bolton, P., Flaherty, L., et al. (2012). The incidence of metabolic risk factors in an inpatient psychiatric setting. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 50(3), 24–۳۰٫
 • Crain, W. C. (1980). Theories of development: Concepts and application. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Frankl, V. E. (1959). Man’s search for meaning: An introduction to logotherapy. New York, NY: Beacon Press.
 • Glasser, W. (1965). Reality therapy: A new approach to psychiatry. New York, NY: Harper & Row.
 • Kroll, D. S., Karno, J., Mullen, B., Shah, S. B., Pallin, D. J., & Gitlin, D. F. (2018). Clinical Severity alone does not determine disposition decisions for patients in the emergency department with suicide risk. Psychosomatics, 59(4), 388–۳۹۳٫
 • McDermott, S., Bruce, J., Muir, K., Ramia, I., Fisher, K. B., & Bullen, J. (2016). Reducing hospitalization among people living with severe mental illness. Australian Health Review, 40(2), 124–۱۲۸٫
 • Medford-Davis, L. N., & Beall, R. C. (2017). The changing health care policy environment and behavioral health services delivery. Psychiatric Clinics of North America, 40(3), 533–۵۴۰٫
 • Miller, P. H. (1983). Theories of developmental psychology. San Francisco, CA: W. H. Freeman.
 • Millon, T. (Ed.). (1967). Theories of psychopathology. Philadelphia, PA: W. B. Saunders.
 • Perls, F. S., Hefferline, R. F., & Goodman, P. (1951). Gestalt therapy: Excitement and growth in the human personality. New York, NY: Dell Publishing.
 • Sugarman, L. (1986). Life-span development: Concepts, theories and interventions. London, England: Methuen.
 • Szasz, T. (1961). The myth of mental illness. New York, NY: Hoeber-Harper.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان