چالش های پرستاری سکته مغزی

ترجمه کتاب پرستاری توانبخشی سکته مغزی رویا نادری

سکته مغزی

چالش های پرستاری سکته مغزی در مراکز توانبخشی

نویسندگان: دکتر بیانکا بیجک و جرارد ریبرس

ترجمه: رویا نادری

مقدمه

پرستاران دارای نقش مهمی در توانبخشی، آموزش، مشاوره، پیشگیری و مراقبت از بیماران مبتلا به سانحه عروق مغزی (CVA) هستند. در مراقبت از بیماران مبتلا به سکته مغزی، پرستاران به توانایی ها و مهارت های خاصی نیاز دارند که فراتر از دانش و تجربه معمول نورولوژیک است. پرستاران لازم است که به شیوه ای اثربخش و کارآمد با اعضای تیم بین شغلی سازمان خود و خارج از سازمان خود همکاری کنند. در این کتاب پرستاری که توسط رویا نادری ترجمه شده است، دانش تلفیقی و جامع تمامی جنبه های مراقبت از سکته و توانبخشی پس از وقوع سکته بحث شده است و بنابراین برای پرستارانی که در بخش های داخلی، مغز و اعصاب یا توانبخشی کار می کنند و یا در تسهیلات تخصصی مراقبت پرستاری مشغول هستند، می تواند مفید باشد.
در این کتاب جنبه های پزشکی و علائم خاص سکته مغزی بحث شده است و محدودیت هایی که بیماران تجربه می کنند و مداخلاتی که به هدف بهبودی این بیماران انجام می شود، بحث شده است. چندین فاز پس از سکته معرفی شده است و برای نمونه، مراقبت بیماران در فاز حاد بیمارستانی و موقعیت مزمن در منزل بحث شده است.
علاوه بر این، دانش مربوط به درمان سکته، اهمیت مشاهدات و مراقبت های پرستاری تبیین شده است. در این کتاب اطلاعات مربوط به برقراری ارتباط با بیماران سکته مغزی و مشکلات بلع پس از سکته باز شده است. هرچند مراقبت های پرستاری مرتبط با فعالیت های زندگی روزمره، بی اختیاری ادرار، مشکلات شانه و دست نیز بحث شده است
مهارت های عملی با استفاده از تصاویر ارائه شده است تا امکان انتقال بیمار به وضعیت مناسب و مراقبت از وی فراهم گردد. همچنین روی علائم عصبی روانشناختی، رفتار و عملکرد شناختی پس از سکته تاکید شده است. فصول مختلف کتاب مثال هایی از همکاری اثربخش و کارآمد پرستار با اعضای تیم بین بخشی و بین شغلی مراقبت از بیماران سکته مغزی، مراقبین غیررسمی و خود بیماران ارائه نموده است. نهایتا، در چند فصل سازمان توانبخشی در جوی درمانی، تحصیلی و آموزشی همراه با مسائل مراقبت تلفیقی و یکپارچه بحث شده است.

کتاب چالش های پرستاری سکته مغزی در بخش های توانبخشی توسط خانم رویا نادری، کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی ترجمه شده و توسط انتشارات ترجمک ویراستاری، حروفچینی، چاپ و توزیع می شود.


فهرست مندرجات این کتاب عبارتست از:

 • فصل ۱ – سکته مغزی: جوانب پزشکی
 • فصل ۲ – فاز حاد
 • فصل ۳ – ریکاوری پس از سکته
 • فصل ۴ – جو درمانی
 • فصل ۵ – همکاری بین شغلی
 • فصل ۶ – مهارت ها
 • فصل ۷ – اختلالات بلعی
 • فصل ۸ – اختلالات برقراری ارتباط
 • فصل ۹ – فعالیت های زندگی روزمره (ADL)
 • فصل ۱۰ – بی اختیاری ادراری پس از سکته مغزی
 • فصل ۱۱ – بازنمایی مشکلات شانه و دست در اثر همی پلژی
 • فصل ۱۲ – اختلالات شناختی، هیجانی و رفتاری
 • فصل ۱۳ – علائم عصبی روانشناختی پس از سکته
 • فصل ۱۴ – مراقبت در فاز مزمن: مراقبت در منزل
 • فصل ۱۵ – مسیر مراقبت تلفیقی پس از سکته مغزی
 • فصل ۱۶ – یک مثال: دوره مراقبتی تدوین شده در خدمات سکته روتردام هلند

منابع مورد استفاده کتاب چالش های پرستاری سکته مغزی در مراکز توانبخشی

 • Angelelli P, Paolucci S, Bivona U, Piccardi L, Ciurli P, Cantagallo A, Antonucci G, Fasotti L, Di Santantonio A, Grasso MG, Pizzamiglio L. Development of neuropsychiatric symptoms in poststroke patients: a cross-sectional study. Acta Psychiatr Scand. 2004;110(1):55–۶۳٫
 • Astrom M, Adolfsson R, Asplund K. Major depression in stroke patients. A 3-year longitudinal study. Stroke. 1993;24(7):976–۸۲٫
 • Astrom M. Generalized anxiety disorder in stroke patients. A 3-year longitudinal study. Stroke. 1996, 27(2): 5-27.
 • AVERT. Efficacy and safety of very early mobilization within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomized controlled trial. Lancet. 2015;386(9988):46-55.
 • Bertolin M, Van Patten R, Greif T, Fucetola R. Predicting cognitive functioning, activities of daily living, and participation 6 months after mild to moderate stroke. Arch Clin Neuropsychol. 2017;25:1–۱۵٫
 • Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 2002;52:69–۷۷٫
 • Borrie SA, McAuliffe JJ, Liss JM. Perceptual learning of dysarthric speech: a review of experi- mental studies. J Speech Lang Hear Res. 2012;55:290–۳۰۵٫
 • Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Bor H, Gerritsen DL, Koopmans RT. Is patient- grouping on basis of condition on admission indicative for discharge destination in geriatric stroke patients after rehabilitation in skilled nursing facilities? The results of a cluster analysis. BMC Health Serv Res. 2012a;12: 443.
 • Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Bor H, Gerritsen DL, Koopmans RT. Determinants of geriatric patients’ quality of life after stroke rehabilitation. Aging Ment Health. 2014, 18 (8): 980-985.
 • Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Geurts AC, Koopmans RT. Neuropsychiatric symptoms in geriatric patients admitted to skilled nursing facilities in nursing homes for rehabilita- tion after stroke: a longitudinal multicenter study. Int J Geriatr Psychiatry. 2012b;27(7):734–۴۱٫
 • Burton CAC, Murray J, Holmes J, Astin F, Greenwood D, Knapp P. Frequency of anxiety after stroke: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Int J Stroke. 2013;8(7):545–۵۹٫
 • Caeiro L, Ferro JM, Santos CO, Figueira ML. Depression in acute stroke. J Psychiatry Neurosci. 2006, 31(6): 377-383.
 • Carnaby G, Hankey GJ, Pizzi J. Behavioral intervention for dysphagia in acute stroke: a randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2006;5(1):31-7.
 • Chae J. Post stroke complex regional pain syndrome. Top Stroke Rehabil. 2010;17(3):151–۶۲٫
 • Clark JD. The role of multidisciplinary team care in stroke rehabilitation. Prog Neurol Psychiatry. 2013. 5: 13-17.
 • Collin C, Wade DT, Davies S, Horne V. The Barthel ADL Index: a reliability study. Int Disabil Stud. 1988;10(2):61–۳٫
 • Cummings JL. The neuropsychiatric inventory: assessing psychopathology in dementia patients. Neurology. 1997;48(5 Suppl 6):10–۶٫
 • Dafer RM, Rao M, Shareef A, Sharma A. Poststroke depression. Top Stroke Rehabil 2008;15(1):13–۲۱٫
 • Dennis M, Sandercock PA, Reid J, Graham C, Murray G, Venables G, et al. Effectiveness of thigh-length graduated compression stockings to reduce the risk of deep vein thrombosis after stroke (CLOTS trial 1): a multicenter, randomized controlled trial. Lancet. 2009;373(9679):1958-65.
 • Donkervoort M. Effect of strategy training in CVA patients with apraxia. J Neurol Neurosurg. 2003, 57: 1-8.
 • Dutch Heart Foundation, Committee Stroke-Rehabilitation. Rehabilitation after stroke guidelines and recommendations for healthcare providers. The Hague: Dutch Heart Foundation; 2001. In Dutch.
 • Fagan PJ. Sexual disorders: perspectives on diagnosis and treatment. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2004. p. 34.
 • Galińska E. Music therapy in neurological rehabilitation settings. Psychiatr Pol. 2015;49(4):835–۴۶٫
 • Gillen, G. Stroke rehabilitation: a function-based approach, Chapter 4. Elsevier Publisher. ISBN 978–۰–۳۲۳-۱۷۲۸۱-۳٫ Chapter 4: https://books.google.nl/books?id=8vBwCgAAQBAJ&pg= PA83&lpg=PA83&dq=generalization+phase+stroke&source=bl&ots=8GYQUhR79P&sig= LBaWYbQR1TgQZ6K2PYVFhp1rVvI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiClvra2frXAhWIA 8AKHTHwDN0Q6AEIVjAF#v=onepage&q=generalization%20phase%20stroke&f=false Consulted on December 5th, 2017. 2016.
 • Goodwin N, Dixon A, Anderson G, Wodchis W. Providing integrated care for older people with complex needs: lessons from seven international case studies. London: The King’s Fund; 2014.
 • Goyal M, Menon B, Zwam W, Dippel D, Mitchell P, Demchuk A, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischemic stroke: A meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. The Lancet. 2016;387.
 • Hackett ML, Köhler S, T O’Brien J, Mead GE. Neuropsychiatric outcomes of stroke. Lancet Neurol. 2014;13(5):525–۳۴٫
 • Hackett ML, Pickles K. Part I: frequency of depression after stroke: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies. Int J Stroke. 2014;9(8):1017–۲۵٫
 • Hankey GJ. Stroke. Lancet. 2017;389(10069):641-54.
 • Harrison R, Field TS. Post stroke pain: identification, assessment, and therapy. Cerebrovasc Dis. 2015, 39 (3-4): 201-219.
 • Hatem SM, Saussez G, della Faille M, Prist V, Zhang X, Dispa D, Bleyenheuft Y. Rehabilitation of motor function after stroke: a multiple systematic review focused on techniques to stimulate upper extremity recovery. Front Hum Neurosci. 2016;10:442.
 • Heuschmann PU, Di Carlo A, Bejot Y, Rastenyte D, Ryglewicz D, Sarti C, et al. Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century. Stroke. 2009;40(5):1557-63.
 • Hillbom M, Juvela S, Numminen H. Alcohol intake and the risk of stroke. J Cardiovasc Risk. 1999, 223: 6-8.
 • http://www.kennisnetwerkcva.nl. Consulted on November 25, 2017.
 • http://www.rotterdamstrokeservice.nl. Consulted on November 25, 2017.
 • http://www.scirocco-project.eu/maturitymodel. Consulted on November 25, 2017.
 • Huffman JC, Stern TA. Poststroke neuropsychiatric symptoms and pseudoseizures: a discussion. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(2):85–۸٫
 • Intercollegiate Stroke Working Party. National clinical guidelines for stroke: prepared by the Intercollegiate Stroke Working Party. 5th edn; 2016.
 • Ismail Z, Smith EE, Geda Y, Sultzer D, Brodaty H, Smith G, et al. Neuropsychiatric symptoms as early manifestations of emergent dementia: provisional diagnostic criteria for mild behavioral impairment. Alzheimers Dement. 2016;12(2):195–۲۰۲٫
 • Kagan A. Supported conversation for adults with aphasia: methods and resources for training con- versation partners. Aphasiology. 1998;12:816–۳۰٫
 • Kendall E, Catalano T, Kuipers P, Posner N, Buys N, Charker J. Recovery following stroke: the role of self-management education. Soc Sci Med. 2007;64(3):735–۴۶٫
 • Kodner DL. All together now: a conceptual exploration of integrated care. Healthc Q. 2009, 13 (Special Issue):6–۱۵٫
 • Langhammer B, Sunnerhagen KS, Lundgren-Nilsson Å, Sällström S, Becker F, Stanghelle JK. Factors enhancing activities of daily living after stroke in specialized rehabilitation: an observational multicenter study within the Sunnaas International Network. Eur J Phys Rehabil Med. 2017;53(5):725–۳۴٫
 • Leandro TA, Araujo TL, Cavalcante TF, Lopes MV, Oliveira TM, Lopes AC. Nursing diagnoses of urinary incontinence in patients with stroke. Rev Esc Enferm USP. 2015;49(6):924–۳۲٫
 • Lindgren I, Gard G, Brogårdh C. Shoulder pain after stroke—experiences, consequences in daily life and effects of interventions: a qualitative study. Disabil Rehabil. 2017;40:1–۷٫
 • Lohman AHM. Shape and movement, manual of human movement apparatus. 11th ed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008. In Dutch.
 • Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the barthel index. Md State Med J. 1965;14:61–۵٫ van Peppen R, Beurskens S. Predicting ADL independence in patients with a CVA. Physio Practice. 2010;19(6):18–۲۰٫
 • Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med. 1990;65(9):63–۷٫ PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Consulted on December 5, 2017.
 • Minkman MMN, Schouten L, van Splunteren P, Huijsman R. Integrated care for patients with a stroke in the Netherlands: results and experiences from a national breakthrough collaborative improvement project. Int J Integr Care. 2005;5(1–۱۲):e14.
 • Minkman MMN, Vermeulen RP, Ahaus KTB, Huijsman R. A survey study to validate a four phases development model for integrated care in the Netherlands. BMC Health Serv Res. 2013;13:214.
 • Mitchell AJ, Sheth B, Gill J, Yadegarfar M, Stubbs B, Yadegarfar M, Meader N. Prevalence and predictors of post-stroke mood disorders: a meta-analysis and meta-regression of depression, anxiety and adjustment disorder. Gen Hosp Psychiatry. 2017;47:48–۶۰٫
 • Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report from the American Heart Association. Circulation. 2016;133(4): e38-360.
 • Mur-Veeman I, Hardy B, Steenbergen M, Wistow G. Development of integrated care in England and the Netherlands: managing across public-private boundaries. Health Policy. 2003;65(3):227–۴۱٫
 • Nijsse B, van Heugten CM, van Mierlo ML, Post MW, de Kort PL, Visser-Meily JM. Psychological factors are associated with subjective cognitive complaints 2 months poststroke. Neuropsychol Rehabil. 2015; 24: 1–۱۷٫
 • Otterman NM, van der Wees PJ, Bernhardt J, Kwakkel G. Physical therapists’ guideline adher- ence on early mobilization and intensity of practice at dutch acute stroke units: a country-wide survey. Stroke. 2012;43(9):2395–۴۰۱٫
 • Redfern J, McKevitt C, Dundas R, Rudd AG, Wolfe CD. Behavioral risk factor prevalence and lifestyle change after stroke: a prospective study. Stroke. 2000;31(8):1877–۸۱٫
 • Rosenbek JC. Dysphagia in movement disorders. San Diego (VS): Harrison J. Jones Plural Publishing; 2009.
 • Schuurmans M, Hafsteinsdóttir T. Rehabilitation directive stroke for nurses. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2008.
 • Spruit-van Eijk M, Zuidema SU, Buijck BI, Geurts ACH, Koopmans RTCM. Determinants of rehabilitation outcome in geriatric patients admitted to skilled nursing facilities after stroke: a Dutch multicenter cohort study. Age Ageing. 2012;41(6):746–۵۲٫
 • Spruit-van Eijk M, Zuidema SU, Buijck BI, Koopmans RT, Geurts AC. To what extent can mul- timorbidity be viewed as a determinant of postural control in stroke patients? Arch Phys Med Rehabil. 2012a;93(6):1021–۶٫
 • Tanner DC, Culbertson WR. Avoiding negative dysphagia outcomes. Online J Issues Nurs. 2014;19(2):6
 • Thibaut A, Chatelle C, Ziegler E, Bruno MA, Laureys S, Gosseries O. Spasticity after stroke: physiology, assessment and treatment. Brain Inj. 2013;27(10):1093–۱۰۵٫ https://doi.org/10.3 109/02699052.2013.804202.
 • Thomas LH, Watkins CL, Sutton CJ, Forshaw D, Leathley MJ, French B, et al. Identifying con- tinence options after stroke (ICONS): a cluster randomised controlled feasibility trial. Trials. 2014;15:509.
 • Thrift AG, Cadilhac DA, Thayabaranathan T, Howard G, Howard VJ, Rothwell PM, Donnan GA. Global stroke statistics. Int J Stroke. 2014;9(1):6–۱۸٫
 • Tummers JFM, Schrijvers AJ, Visser-Meily JM. Economic evidence on integrated care for stroke patients; a systematic review. Int J Integr Care. 2012;12:e193.
 • van der Worp, H.B. (2012). Classification of dysarthria. J Neurol Neurosurg, 113(3).
 • van Dijk D, Wapstra T. A good collaboration: working together for success. Amersfoort: Thieme Meulenhoff; 2005. In Dutch.
 • van Heugten CM, Groet E, Stolker D. Cognitive, emotional and behavioral effects after stroke: evidence-based guidelines for rehabilitation. Neuropraxis. 2003;7(5):129–۳۹٫
 • van Kordelaar J, van Wegen EE, Nijland RH, Daffertshofer A, Kwakkel G. Understanding adap- tive motor control of the paretic upper limb early poststroke: the EXPLICIT-stroke program. Neurorehabil Neural Repair. 2013;27(9):854–۶۳٫
 • van Mierlo ML, Schröder C, van Heugten CM, Post MW, de Kort PL, Visser-Meily JM. The influ- ence of psychological factors on health-related quality of life after stroke: a systematic review. Int J Stroke. 2014;9(3):341–۸٫
 • Vat L, Middelkoop I, Buijck B, Minkman MMN. The development of integrated stoke care in the Netherlands: a benchmark study. Int J Integr Care. 2016;16(4):12.
 • Veerbeek JM, van Wegen E, van Peppen R, van der Wees PJ, Hendriks E, Rietberg M, Kwakkel G. What is the evidence for physical therapy poststroke? A systematic review and meta- analysis. PLoS One. 2014;9(2):e87987
 • Vermeulen CJAHR, Buijck BI, van der Stegen JCGH, van Eijk MS, Koopmans RT, Hafsteinsdóttir TB. Time use of stroke patients admitted for rehabilitation in skilled nursing facilities. Rehabil Nurs. 2013;30(6):297–۳۰۵٫
 • Wissink KS, Spruit-van Eijk M, Buijck BI, Koopmans RT, Zuidema SU. Therapy-intensity and rehabilitation participation of geriatric CVA patients in Dutch nursing homes. J Gerontol Geriatr. 2014;45(3):144–۵۳٫
 • Zhang H, Thijs L, Staessen JA. Blood pressure lowering for primary and secondary prevention of stroke. Hypertension. 2006;48(2):187–۹۵٫
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان