دانلود کتاب پرستاری اعصاب

دانلود کتاب برونر سودارث اعصاب

دانلود کتاب پرستاری اعصاب برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل – مروت گیوی

دانلود کتاب پرستاری اعصاب: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم عصبی را بشناسند
 • بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سیستم اعصاب ایجاد می کنند را نام ببرند
 • علائم یا نشانه های مخصوص بیماری ها یا آسیب های سیستم عصبی را لیست کنند
 • درمان های طبی و مداخلات پرستاری مورد انتظار در بیماری یا آسیب های سیستم عصبی را تشخیص دهند.

دانلود کتاب پرستاری اعصاب

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عصبی است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب پرستاری سیستم عصبی

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری اعصاب

  1. مقدمه ای بر عملکرد سیستم عصبی (How the Nervous System Works)
  2. ضربه مغزی (Head Injury)
  3. اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
  4. فلج بل (Bell’s Palsy)
  5. آبسه مغزی (Brain Abscess)
  6. تومور مغزی (Brain Tumor)
  7. آنوریسم مغزی (Cerebral Aneurysm)
  8. آنسفالیت (Encephalitis)
  9. سندرم گیلن باره (Guillain-Barré Syndrome)
  10. بیماری هانتینگتون (Huntington’s Disease)
  11. مننژیت (Meningitis)
  12. مولتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis)
  13. میاستنی گراو (Myasthenia Gravis)
  14. بیماری پارکینسون (Parkinson’s Disease)
  15. صدمه نخاعی (Spinal Cord Injury)
  16. سکته مغزی (Stroke)
  17. اختلالات تشنجی (Seizure Disorder)
  18. تست های تشخیصی حیاتی (Critical Laboratory Tests)

واژه های کلیدی کتاب پرستاری اعصاب

 • اپیدورال (Epidural)
 • ادم مغزی (Cerebral edema)
 • آستروسیتوم (Astrocytoma)
 • آسیب مغزی بسته (Closed head injuries)
 • بیماری لو گریج (Lou Gehrig’s disease)
 • تحت عنکبوتیه (Subarachnoid)
 • داخل مغزی (Intracerebral)
 • ساب دورال (Subdural)
 • سخت شامه (Dura mater)
 • شکستگی جمجمه (Skull fractures)
 • صدمات باز جمجمه (Open head injuries)
 • فشار نبض پهن (Widened pulse pressure)
 • فلج ایدیوپاتیک صورت (Idiopathic facial paralysis)
 • الکترومیوگرام (Electromyogram)
 • کوفتگی (Concussion)
 • گلیوما (Glioma)
 • لوب پس سری (Occipital lobe)
 • ماده عنکبوتیه (Arachnoid mater)
 • منطقه بروکا (Broca’s area)
 • مننژیوما (Meningiomas)
 • ناحیه ورنیکه (Wernicke’s area)
 • نرم شامه (Pia mater)
 • نشانه باتل (Battle’s sign)
 • نشانه راکون (Raccoon sign)

سایر جلدهای کتاب

 • جلد ۱ – سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)
 • جلد ۲ – سیستم تنفسی (Respiratory System)
 • جلد ۳ – سیستم ایمنی (Immune System)
 • جلد ۴ – سیستم خونی (Hematologic System)
 • جلد ۵ – سیستم عصبی (Nervous System)
 • جلد ۶ – سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)
 • جلد ۷ – سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)
 • جلد ۸ – سیستم آندوکرین (Endocrine System)
 • جلد ۹ – سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)
 • جلد ۱۰ – سیستم پوششی (Integumentary System)
 • جلد ۱۱ – مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)
 • جلد ۱۲ – بهداشت روانی (Mental Health)
 • جلد ۱۳ – مراقبت حین عمل (Prioperative Care)
 • جلد ۱۴ – بهداشت زنان (Women Health)
 • جلد ۱۵ – درمان درد (Pain Management)
 • جلد ۱۶- پرستاری سالمندان (Geriatrics)
 • جلد ۱۷- پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)
 • جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده

 1. DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 2. Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
 3. Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
ارسال دیدگاه
توسط
تومان